Wat is Scrum?

Srcum is de meeste gebruikte variant van de zogenoemde agile methodes. Uit onderzoeken van de Scrum alliance in 2013 en 2015 bleek dat van alle agile methodes de toepassing van scrum is gestegen van 40% in 2013 naar 95% in 2015 om vervolgens weer iets te dalen naar 89% in 2017. 

Van de overige agile methodes zijn vooral Kanban en XP ook veel toegepast en DSDM niet zo vaak (ongeveer 1%). Concreet betekenen deze cijfers dat van de onderzochte organisaties bijna 90% wel ergens Scrum toepast in de organisatie. Enige gereserveerdheid ten aanzien van deze cijfers is wel nodig omdat het een onderzoek is van de Scrumalliance onder diverse bedrijven, waardoor de kans aanwezig is dat er relatief veel ‘scrumfans’ tussen hun geraadpleegde organisaties zitten.

Net als de andere agile projectmethodes is de Scrum methode gebaseerd op iteratief werken:

 • Werken in korte tijdframes van 1-4 weken, sprints genoemd in de Scrum wereld
 • Na elke sprint levert het team een deel van het project op
 • Na elk sprint kijk je opnieuw wat dan het belangrijkste is voor het project om vervolgens te doen in de sprint erna

Je gaat – zoals bij alle agile methodes- dus niet uit van een groot vooropgezet plan en ontwerp van je projectresultaat, maar je omarmt de veranderingen die gaan komen, bijvoorbeeld door nieuwe inzichten tijdens je project. Na elke sprint (en in zeker zin een beetje tijdens een sprint ook) kan je bijsturen. Lees ook: Wat is Agile?

Scrum schema met de scrum rollen en processen

Scrum heeft een aantal rollen en regels die specifiek zijn voor Scrum, alhoewel ze in andere agile methodes vaak overgenomen zijn. De rollen binnen Scrum zijn:

 • Scrum Master
 • Product Owner
 • Team
 • De Stakeholders

De Scrum Master is verantwoordelijk voor een soepel lopend proces. Hij zorgt ervoor dat het team goed kan werken, hij is een coach voor de deelnemers en bewaakt de Scrum werkwijze. Hij bemoeit zich niet met de inhoud van het project. De Product Owner is verantwoordelijk voor een goed werkend product (projectresultaat) dat op tijd af moet zijn en binnen budget. Vergeleken met een traditionele projectleidersrol is een deel van zijn taken dus bij de Scrum Master terecht gekomen en een deel ervan bij de Product Owner. Het Team zijn alle ‘bouwers’ die in het team werken aan het project en de Stakeholders zijn alle anderen die betrokken zijn bij het project.

Scrum definieert een aantal bijeenkomsten die in het scrum proces gehouden (moeten) worden:

 • Sprint planning
 • Daily scrum (ook wel daily stand up)
 • Refinement sessie
 • Sprint review
 • Sprint retrospective

In de sprint planning wordt besloten wat er de komende sprint  gedaan gaat worden. De dagelijkse stand up meeting is een kort overleg aan het begin van elke dag met het hele team. De refinement sessies zijn bijeenkomsten tussendoor om onderdelen van het project verder uit te werken of te onderzoeken. De Sprint review is het moment van opleveren aan het einde van elke sprint en tenslotte de retrospective is een team zelfevaluatie aan het einde (wat ging er goed? wat ging er minder goed en hoe kunnen we verbeteren als Scrum team?).

Nog meer Scrum elementen

Verder zijn in een Scrum project de Product backlog en de Sprint backlog belangrijk. In de product backlog worden de wensen aan een te ontwikkelen projectresultaat opgeschreven. (‘product backlog’ is trouwens een wat merkwaardige benaming, omdat ‘backlog’ suggereert dat het over het verleden gaat, maar dat is niet zo: een product backlog kijk juist vooruit. Maar zo zijn er wel meer typische Scrum termen die in het begin wat vreemd klinken.) De sprint backlog is het ’to do’ lijstje van de huidige sprint. Het team richt zich uitsluitend op die onderdelen en gaat geen andere projectonderdelen bouwen in die sprint. Zo ontstaat een goede prioritering en focus. Elk begin van de sprint wordt een deel van de Product backlog overgeheveld naar de Sprint backlog.

In onderstaande video van professor van Solingen, deeltijd hoogleraar Globally Distributed Software Engineering (faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica in Delft) wordt Scrum stap voor stap toegelicht.

(de uitleg van de video gaat over Scrum in softwareontwikkeling context).

Voordelen van Scrum

Als voordelen van Scrum worden vaak genoemd (onder andere):

 • Snel starten met je project in plaats van maanden lang ‘denken’ en schrijven aan een projectplan (dat vervolgens toch anders uitgevoerd gaat worden dan bedacht)
 • Sneller resultaten (of tussenresultaten) voor je opdrachtgever, dus ook sneller een cashflow
 • Beter in staat zijn om veranderingen tijdens het project op te vangen
 • Meer betrokkenheid van het team en meer ‘flow’ in het projectwerk
 • Sneller leren van het project (en mogelijkheid tot bijsturen) door regelmatig op te leveren
 • Beter contact tussen het team, de opdrachtgevers en de stakeholders

Overigens gelden deze voordelen ook in meerdere of mindere mate voor de andere Agile methodes. Het hele agile ‘denken’ past in de stijl van zogenaamde zelf organiserende teams en het ‘unbossen’ van organisaties. Het verschil tussen Scrum en andere Agile methodes zit meestal in het wel of niet toepassen van bepaalde ‘spelregels’ of rollen voor het agile project. Zo kennen Extreme programming (XP) en Chrystal Clear niet de rol van Scrum Master of Product Owner en ook niet een aparte Sprint en Product Backlog. Er is binnen die methodes maar 1 ’to do’ lijst.

Van alle agile methodes heeft DSDM de meeste regels en formaliteiten. Chrystal Clear het minste. XP heeft meer technische regels (o.a. voor het testen en ontwerpen van software) en Scrum zit er wat betreft ‘formaliteiten’ ergens tussenin. Misschien verklaart dat ook de populariteit van Scrum. Maar hierbij wel opgemerkt dat de vele methodes leentjebuur bij elkaar spelen. Scrum zelf heeft veel overgenomen van XP. Het is trouwens ook helemaal prima om bij een andere Agile aanpak de rol van bijvoorbeeld een Product Owner te introduceren. Iedereen die kennis heeft genomen van Agile, ook als hij geen Scrum cursus gedaan heeft maar een andere Agile cursus weet wat die rol inhoudt.

Sprint planning tijdens een Scrum project
Sprint planning tijdens een Scrum project

Waar wordt Scrum toegepast?

Scrum is net als alle andere agile methodes onstaan in de IT wereld en dan met name in bij softwareontwikkeling. Inmiddels wordt Scrum (of onderdelen uit de Scrum aanpak) ook toegepast buiten de ICT wereld. Volgens de ScrumAllicance (StateOfScrum 2016) wordt bij de volgende niet – IT afdelingen Scrum gebruikt:

 • 45 % van de Operations
 • 39% van de R&D
 • 31% van de Sales en Marketing
 • 20% van de financiele afdelingen
 • 18 % van de consultancy afdelingen
 • 9% van de overige afdelingen
 • en 1% van de content Development /Management afdelingen

We zijn van mening dat Scrum vooral goed werkt in projecten waarbij er ‘iets’ gemaakt of ontwikkeld wordt en als het mogelijk is om het bouwen/ontwikkelen van het projectresultaat gefaseerd te laten plaatsvinden waarbij tussendoor wijzigen mogelijk is. Lees ook: Scrum bij niet IT projecten

Alhoewel de genoemde cijfers afkomstig zijn van de Scrumalliance en dus mogelijk een te rooskleurig beeld geven van de adaptatie van Scrum valt het niet te ontkennen dat Scrum als werkmethode een grote plek heeft veroverd (en heeft verdiend) binnen organisaties.

Lees hier meer over onze Scrum cursus of neem contact op als u vragen heeft

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>