Algemene voorwaarden (zakelijk)

Algemene Voorwaarden Trainingen & Open Rooster Trainingen van Projectmanagement-training.nl , Projectmanagement-training.be en Projectmanagement-training.net
Van MeLearning BV en kantoorhoudend te Amsterdam aan de Lauriergracht 116-S1.

Versie dd. 13 januari 2023. Hiermee vervallen eerdere versies. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij www.voorwaarden.net

Dit zijn de algemene voorwaarden voor zakelijke afnemers van Melearning BV en Melearning Onderwijs BV. Bij opdrachten van consumenten gelden de algemene voorwaarden voor particulier Onderwijs en Opleidingen van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van de NRTO:
https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/ (tevens te vinden op Projectmanagement-training.nl)

Projectmanagement-training.nl , Projectmanagement-training.be en Projectmanagement-training.net zijn handelsnamen van Melearning BV en Melearning Onderwijs BV.
Melearning BV is ingeschreven in de kvk onder nummer 88678954 te Amsterdam.
Melearning Onderwijs BV is ingeschreven in de kvk onder nummer 88679144 te Amsterdam.

1.Definities

Opdrachtnemer: Melearning BV of Melearning Onderwijs BV, gevestigd te Amsterdam. Verder in het contract genaamd: “Melearning”
Overeenkomst: De overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.
Opdrachtgever: Contractpartij bij de overeenkomst.

Training: Synoniem voor opleiding of cursus; kan tevens inhouden het ter beschikking stellen van docenten, materialen en/of ruimten door Melearning. Onder Training wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen de Open Rooster Trainingen, tenzij specifiek anders aangegeven.
Docent: Werknemer van Melearning of door hem ingehuurde kracht, die in zowel didactisch als in kennis-inhoudelijk opzicht capabel is trainingen te verzorgen.
Cursist: Deelnemer aan een Training.
Open rooster training: Training die vooraf door Melearning gepland is, en waaraan bedrijven op basis van individuele aanmelding kunnen deelnemen.

2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle voorstellen, aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsverhoudingen betreffende het verzorgen van Trainingen waarbij Melearning partij is. Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden die naar zijn aard de strekking hebben ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van de overeenkomst. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Melearning BV of Melearning Onderwijs BV en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

3. Overeenkomst

3.1. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een bevestiging. Opdrachtgever wordt geacht met deze bevestiging in te stemmen, tenzij uit zijn schriftelijke verklaring, welke Melearning binnen 14 dagen bereikt dient te hebben, het tegendeel blijkt.

3.2. Afspraken met en/of toezeggingen van medewerkers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen van Melearning verbinden haar slechts indien en voor zover deze schriftelijk door de daartoe bevoegde persoon van Melearning zijn bekrachtigd.

3.3. Wijzigingen en/of aanpassingen van de overeenkomst zullen partijen slechts binden, indien schriftelijk door partijen overeengekomen.

3.4. Indien de werkzaamheden van Melearning op locatie en/of in opdracht van een derde moeten worden uitgevoerd, dient de Opdrachtgever er voor zorg te dragen dat die derde zich op overeenkomstige wijze houdt aan verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

3.5. Opdrachtgever is verplicht Melearning op voorhand mede te delen alle voor Melearning relevante informatie betreffende het object van de overeenkomst, de overeenkomst en de wijze van tenuitvoerlegging daarvan. Deze informatie kan voor Melearning aanleiding zijn bijzondere bepalingen of tarieven te bedingen.

4. Wijziging, annulering, vervanging

4.1. Opdrachtgever heeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2. en 4.3., het recht de Training te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden.

4.2. Tussentijdse annulering van een meerdaagse Training is niet mogelijk. Wel is het Opdrachtgever toegestaan voor of tijdens de Training Cursisten te vervangen.

4.3. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de Training wordt aan Opdrachtgever 50% van de Trainingsprijs in rekening gebracht. Bij annulering op een termijn die korter is dan twee weken voor aanvang van de Training, is Opdrachtgever de gehele Trainingsprijs verschuldigd. Eventuele terugbetaling van 50% van de Trainingsprijs vindt plaats binnen 30 dagen.

4.4. Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder het aantal aanmeldingen of ziekte van de Docent, daartoe aanleiding geven, is Melearning gerechtigd de Training te onderbreken, deze op een latere datum te plaatsen dan wel de Training te annuleren.

4.5. Melearning behoudt zich het recht voor om onder omstandigheden de Docent te vervangen.

5. Tarieven en betaling

5.1. Terzake van de uit hoofde van de overeenkomst door Melearning uitgevoerde opdrachten, zal Opdrachtgever aan Melearning een vergoeding verschuldigd zijn, conform het gestelde in de overeenkomst. Indien het gaat om een inhouse training dan geldt dat de in de overeenkomst genoemde prijzen/tarieven inclusief reis- en verblijfkosten zijn.

5.2. Melearning is gerechtigd de tarieven tussentijds aan te passen. Zij stelt Opdrachtgever middels een schriftelijke kennisgeving minimaal één kalendermaand voorafgaand aan de ingangsdatum van de tariefwijziging op de hoogte van de wijziging. Opdrachtgever heeft in dit geval het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na kennisneming op te zeggen.

5.3. Melearning zal Opdrachtgever na afloop van iedere kalendermaand en bij het einde/na beëindiging van de overeenkomst, of eerder indien schriftelijk overeengekomen, een factuur sturen waarin de vergoeding voor de Training wordt gespecificeerd. Opdrachtgever dient deze factuur, zonder korting, opschorting of verrekening aan Melearning te betalen binnen 30 dagen en in de valuta als in de factuur aangegeven, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De betaaldatum is de datum van bancaire bijschrijving bij Melearning.

5.4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan aan Melearning een rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag van 1,5% rente per maand. De buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de door Melearning niet tijdig van Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van Opdrachtgever en bedragen, ongeacht de hoogte van het in te vorderen bedrag, tenminste € 100,-.

5.5. Na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn, zonder dat de Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Melearning heeft voldaan, heeft Melearning het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en haar werkzaamheden te staken.

6. Open Rooster Trainingen

Voor de Open Rooster Trainingen gelden tevens de volgende aanvullende bepalingen.

6.1. Aanmelding voor deelname dient schriftelijk te geschieden. Inschrijving, hetgeen bevestiging van de aanmelding van de zijde van Melearning inhoudt, geschiedt op volgorde van ontvangst van schriftelijke aanmelding. In geval het aantal aanmeldingen groter is dan het maximum aantal deelnemers, zal Melearning andere data voor de Training vaststellen.

6.2. De prijs voor de Open Rooster Training is inclusief kosten voor cursusmateriaal, eventueel gebruik van hulpmiddelen en lesruimte, koffie, thee en eventueel verstrekte lunch/diner indien de Open Rooster Training meerdere dagdelen bestrijkt.

6.3. Facturering door Melearning vindt plaats minimaal vier weken voor aanvang van de Open Rooster Training, tenzij aanmelding plaatsvindt.

6.4. Opdrachtgever dient de factuur uiterlijk één week voor aanvang van de Open Rooster Training te betalen in de valuta als in de factuur aangegeven. De betaaldatum is de datum van de bancaire bijschrijving bij Melearning.

6.5. Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van de Open Rooster Training heeft voldaan, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een nader ingebrekestelling is vereist. Melearning heeft dan het recht de Cursist de toegang tot de Open Rooster Training te weigeren, ongeacht de verplichting van Opdrachtgever om het verschuldigde bedrag aan Melearning te voldoen.

7. Uitvoering

7.1. Indien uitvoering plaatsvindt in een andere accommodatie dan een trainingslocatie van Melearning, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor tijdige beschikbaarheid van accommodatie, aanwezigheid van de benodigde hard- en software en andere benodigde hulpmiddelen in operationele status, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het cursusmateriaal, behoudens voorzover aangeleverd door Melearning, in voldoende mate aanwezig is en overeenstemt met de gangbare standaard.

7.3. Cursisten dienen te voldoen aan de voor de Training vereiste voorkennis.

7.4. Indien de omstandigheden, als omschreven in artikel 7.1, 7.2 en 7.3, meebrengen dat de Training naar oordeel van Melearning niet kan worden gegeven, behoudt Melearning zich het recht voor, na overleg met de Opdrachtgever, de Training te staken, waarbij de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van Opdrachtgever.

7.5. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden door Melearning dienen binnen 14 dagen na afloop van de training, schriftelijk aan haar te worden gemeld. Indien Opdrachtgever verzuimt om binnen deze termijn te reclameren, wordt zij geacht de dienstverlening akkoord te hebben bevonden.

7.6. Klachten worden door Melearning binnen 6 weken afgehandeld. Indien dit niet haalbaar is in verband met onderzoek wordt dit, met reden toegelicht, gemeld binnen 14 werkdagen waarbij Melearning een indicatie afgeeft van de te verwachte datum van afhandeling van de klacht.

7.7. Indien de afhandeling van de klacht volgens de Opdrachtgever niet naar behoren is afgehandeld door Melearning heeft Opdrachtgever het recht om binnen 14 dagen de klacht voor te leggen aan de juridische afdeling van FNVZZP. De uitspraak van FNVZZP is bindend voor Melearning en zal per direct worden opgevolgd. Indienen van de klacht bij FNVZZP gaat schriftelijk via Melearning. Melearning zal de klacht doorsturen aan FNVZZP.

7.8. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd voor de duur van 1 jaar.

8. Ontbinding

8.1. Iedere partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen dan wel verdere uitvoering opschorten, indien de andere partij -al dan niet voorlopige-surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten gevolge reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Indien Melearning de overeenkomst op basis van dit artikel beëindigd, is zij tevens gerechtigd onmiddellijke voldoening van haar toekomende rechten uit te oefenen.

8.2. Particulieren (consumenten) die zich aangemeld hebben via de website hebben een bedenktijd van 14 dagen na het aanmelden voor een Training. Binnen die tijd kan de consument zich zonder kosten terugtrekken van de Training door schriftelijke afmelding bij Melearning. Artikel 8.2. geldt niet indien de aanmelding plaatsvindt binnen 14 dagen voor de datum van de te volgen Training (‘last minute’ aanmelding). Artikel 8.2. geldt ook niet voor aanmeldingen van bedrijven.

9. Intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur of andere materialen zoals cursusmateriaal, analyses, ontwerpen, documentaties, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Melearning of haar licentiehouders, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zal het cursusmateriaal of andere materialen niet verveelvoudigen en/of openbaar maken. Het maken van opnamen van een Training in beeld en/of geluid is uitdrukkelijk verboden.

9.2. Het lesmateriaal blijft eigendom van Melearning. Het materiaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de Cursist: De cursist krijgt een niet-exclusieve, niet overdraagbare gebruikerslicentie op het lesmateriaal dat uitgedeeld wordt tijdens de lessen. Deze bepaling geldt niet voor het materiaal dat open source beschikbaar wordt gesteld. Dit is dan vermeld bij het materiaal.

9.3. Opdrachtgever zal de Cursist van bepaling 9.1 en 9.2 in kennis stellen.

10. Aansprakelijkheid

10.1.  Melearning is gehouden de met Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden met zorg te verrichten.

10.2.  Melearning maximeert haar aansprakelijkheid voor schade tot hetgeen de verzekeringsmaatschappij op basis van de W.A. verzekering uitkeert.

10.3.  Melearning is nimmer gehouden tot vergoeding van immateriële schade, indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade van derden of welke andere schade dan ook, tenzij deze schade mocht zijn ontstaan door opzet of grove schuld van Melearning.

10.4.  Melearning zal evenmin gehouden zijn tot het vergoeden van schade indien zij door omstandigheden als bedoeld in artikelen 4.4, 5.6, 6.5, 7.4 en 8, gedwongen is een Training te onderbreken, deze op een latere datum of een later tijdstip te plaatsen, dan wel de Training te annuleren.

10.5.  Melearning bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij te afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk is.

11. Overname personeel en geheimhouding

11.1.  Gedurende de looptijd van de al dan niet verlengde overeenkomst, alsmede gedurende een daarop aansluitende periode van twaalf maanden, zal geen der partijen, bij de betreffende overeenkomst(en) betrokken medewerkers van elkaar in dienst nemen, noch daarmee direct of indirect andersoortige zakelijke betrekkingen aangaan, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij.

11.2.  Partijen erkennen dat alle informatie welke aan hen bekend wordt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van vertrouwelijke aard is, tenzij deze informatie van algemene bekendheid is.

11.3.  Partijen verklaren zich maximaal te zullen inspannen om maatregelen te treffen met het doel volledige geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie, waarvan partijen, hun personeelsleden of voor hun werkzame derden kennis nemen. Iedere betrokken medewerker dient op verzoek een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

11.4.  In geval een partij het in dit artikel bepaalde niet nakomt, zal deze partij aan de andere partij een niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete van € 2.270,- verschuldigd zijn voor iedere dag dat deze partij in overtreding is. In geval van overtreding door de ene partij heeft de andere partij tevens het recht de overeenkomst per direct te beëindigen.

12. Overige bepalingen

12.1.  Op de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

12.2.  Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Melearning gevestigd is.

12.3.  Melearning houdt zich aan het privacy reglement dat te vinden is op: https://www.projectmanagement-training.nl/privacy/